مقایسه امام علی و کوروش حقانیت امام علی

ساخت وبلاگ
چکیده : پیامبر اسلام (ص) فرمودند : یک ساعت تفکر بهتر از ۷۰ سال عبادت استزنده ب... با عنوان : مقایسه امام علی و کوروش حقانیت امام علی بخوانید :
پیامبر اسلام (ص) فرمودند : یک ساعت تفکر بهتر از ۷۰ سال عبادت است

زنده باد کسی که مطالب زیر را بخواند و تفکر کند

اگر دین شناس باشی به راحتی  میدانی آنانکه بعد از پیامبر(ص) حادثه غدیر را نادیده گرفتند و خود را خلیفه مومنین خواندند و علی (ع) را که طبق آیه ۶۱ سوره آل عمران نَفْسِ پیامبر است خانه نشین کردند ، خائنین و غاصبین هستند
اگر دین شناس باشی ، وقتی عدّه ای باستان پرست پیدا شوند و علی (ع) را با کوروش مقایسه کنند تا الگویی وطنی به تو معرفی کرده باشند ، تو راه خود را گُم نخواهی کرد چونکه فرق امام و پادشاه را میدانی و میدانی که یک پادشاه بالاترین دغدغه اش اداره و تنظیم امور دنیای مردم است و پادشاه بر خلاف امام ، معصوم نمی باشد به همین خاطر، خواه یا ناخواه دچار احساسات ملی میشود چیزی که امام ندارد و برای امام ، نژاد ، زبان ، رنگ ، پول دار و بی پول به هیچ عنوان معنی ندارد و امام منجی همه بشریت است و آن هم شخصی مثل علی (ع) که بعد از پیامبر(ص) بر همه خلایق برتری دارد
و اگر آن علی نشناس ها این را میدانستند ، نه به علی (ع) ظلم میکردند و نه به کوروش که تمدنی بزرگ بپا کرد ، چونکه هرکه با علی (ع) مقایسه شود نمره او میشود صفر

*این علی نشناس ها از عدالتِ کوروش میگویند ولی نمیدانند که ﻋﺪﺍﻟﺖِ ﮐﻮﺭﻭﺵ ، مثال ﺷﻤﻌﯽ است در ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪِ ﻋﺪﺍﻟﺖِ ﻋﻠﯽ (ع)

*ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻋﺎﺩﻝ ﺑﻮﺩ
اما ﺍﺯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﻤﻊ ﺑﯿﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻭ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﺪﺍﻟﺖِ ﻋﻠﯽ(ع) ﭼﻨﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ عقیل ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﻖ ﺑﯿﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﺯ ﻋﻠﯽ(ع) ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮﺩ ﻋﻠﯽ(ع) ﺑﺎ ﺍﻭ ﭼﻪ ﮐﺮﺩ

*ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﻪ ﺍﺩﯾﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺷﺖ
اما ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ علی (ع‏) ﺍﺯ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﺯﻧﯽ ﯾﻬﻮﺩﯼ ﭼﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ؟ ﺍﮔﺮ ﻣَﺮﺩ ﺍﺯ ﺩﺍﻍ ﺍﯾﻦ ﻧﻨﮓ ﺑﻤﯿﺮﺩ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﻧﺪﺍﺭﺩ

*میگویند کوروش برده داری را برانداخت؛
اما ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﻠﯽ‏(ﻉ‏) ﺑﺎ ﺑﺮﺩﮔﺎﻥ ﻭ ﺟﺰﺍﻣﯿﺎﻥ ﻫﻢ ﻏﺬﺍ می شد ﻭ ﺣﺘﯽ ﻟﻘﻤﻪ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺷﺖ

*ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺑﻮﺩ
اما ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﻪ ﯼ ﻋﻠﯽ(ﻉ‏) ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺍﺳﺖ

*میگویند کوروش خوش زبان بود
اما نمیگویند فصاحت و بلاغت کلام علی(ع) دانشمندان را انگشت بر دهان کرد

*میگویند کوروش شجاع بود
اما نمیگویند علی(ع) برای احیای دین هشتاد ضربه شمشیر بجان خرید و قوی ترین مبارزان را به خاک ذلت کشاند

*اگرکوروش ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺷﺎﻫﯽ ، ﺧﺎﮐﻬﺎ ﻓﺘﺢ ﮐﺮد اﻣّﺎ ﻋﻠﯽ(ع) ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﭼﻮﺑﯽ ، دلها را ﻓﺘﺢ ﻣﯿﮑﺮد

*اگر کوروش ﺑﺨﺸﯿﺪ ، از ﻧﻈﺮ ﻣﺎدّی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﺨﺸﯿﺪ ، اﻣّﺎ ﻋﻠﯽ(ع) حتی در زمانی که خلیفه مسلمین بود کارگری میکرد ، چاه آب میزد و ﮔﺮسنگان را سیر میکرد در حالی که خود گرسنه بود

*ای ﮐﻮروش کبیر ﺗﻮ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎﺗِﺐِ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻞ ﺑﻮدی اﻣﺎ اﯾﻦ  ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ها به شدت نژاد پرست اند
البته فقط ادعا دارند نه عمل
چرا ؟
چونکه :

*مردانشان ﻣﺪﻋﯽ ﺗﻤﺪن اﺻﯿﻞ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ولی ابروهایشان از ﻣﻮ ﻧﺎزک ﺗﺮ اﺳﺖ

*زﻧﺎﻧشان ادﻋﺎی ﺑﺎﻧﻮی اﯾﺮاﻧﯽ بودن را دارند ولی ﻣُﻘﻠّﺪ ﻣُﺪﻫﺎی ﻋُﺮﯾﺎن ﻏﺮﺑﯽ هستند

* ﭼﺎﺩﺭﯼ ﺷﺪﻥ ﺭﺍ ﺟﻮﮔﯿﺮﯼ و ﺭﯾﺎﮐﺎﺭﯼ میدانند ولی ﻟﺨﺖ ﺷﺪﻥ ﺭﺍ ﻣﻈﻬﺮ آﺯﺍﺩﮔﯽ

*ﺩﯾﻦِ اسلام را عربی میدانند و آن ﺭﺍ ﻧﻤﻲ پسندند و ﺑﻪ شیعیان ﺍﻧﮓ ﻋﺮﺏ ﭘﺮﺳﺘﯽ می زنند ﻭﻟﯽ ﺭﻗﺺ ﻋﺮﺑﯽ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﺑﻠﺪﻧﺪ

 * ﺗﺒﺮﯾﮏ اعیاد مسلمین ﺭﺍ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﯽ می دانند ولی ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ، ﻭﻟﻨﺘﺎﯾﻦ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﻏﺮﺑﯽ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﯼ

* ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮ ﺿﺮﯾﺢ سیدالشهدا ﺭﺍ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ میدانند  ولی ﺳﺠﺪﻩ ﺑﺮ ﻣﻘﺒﺮﻩ کوروش ﺭﺍ ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ

* ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﺳﻠﺐ ﺁﺳﺎﯾﺶ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ میدانند ولی ﺯﺩﻥ ﻧﺎﺭﻧﺠﮏ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮﺭﯼ ﺭﺍ ﺟﺸﻦ ایرانِ ﺑﺎﺳﺘﺎن

*در عید قربان طرفدار سرسخت حقوق حیوانات هستند ولی در پارتی های شبانه ، با برگر و کباب شب را به صبح ختم میکنند

*ایﮐﻮروش کبیر ﺑﻪ این پیدا شده ها ﺑﮕﻮ که در ﮐﺘﯿﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﻨﮓ نوشته ﻫﺎی ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﻣﺮدی ﮔﻮﺷﻮاره ﺑﻪ ﮔﻮش و اﺑﺮو ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ
و هیچ ﺧﺎﻧﻣﯽ ﺑﺮﻫﻨﻪ و ﺑﺪ ﺣﺠﺎب ﻧﯿﺴﺖ.

*ای کوروش آﯾﺎ اﻫﻮرای ﺗﻮ ﻫﻤﺎن اﷲ ﻧﯿﺴﺖ ؟ آﯾﺎ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻧﺴﺨﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ آﯾﯿﻦ زرﺗﺸﺖ ، ﻣﺴﯿﺢ ، یهود و زبور ﻧﯿﺴﺖ ؟

آﯾﺎ اﮔﺮ اﮐﻨﻮن ﺧﻮد زﻧﺪه ﺑﻮدی ﺑﺎز ﺑﻪ آﯾﯿﻦ  زرﺗﺸﺖ میماندی ﯾﺎ دﯾﻦ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺮﺗﺮ را ﺑﺮﻣﯿﮕﺰﯾﺪی ؟
ای کوروش ، تو خود خدا پرست بودی ولی این پیدا شده ها خدای تو را نه ، بلکه خودِ تو را می پرستند و در مقابل مقبره ات سجده می کنند

نکته آخر :
آنان اُمّتهايى بوده‌اند كه اكنون درگذشته‌اند. آنچه آنها كردند از آنِ آنهاست و آنچه شما مى‌كنيد از آنِ شماست و شما را از اعمال آنها نمى پرسند.( سوره بقره آیه ۱۴۱)

یعنی اینکه دم زدن خالی از گذشتگان بدون عمل ، افتخار نیست و در قیامت از عمل ما میپرسند نه از تاریخ ما
صدام حسین هم مسلمان بود ، اسمش هم حسین بود ولی راهش ، راه یزید بود

ما تاریخ خود را فراموش نمی کنیم و همچنین تخت جمشید را که یک اثر معماری است
و چون این اثر متعلّق به ما ایرانیهاست، به آن افتخار می کنیم ، اما این غیر از آن است که ما دلها و ذهنها و جانهای مردم را متوجّه به نقطه‌ای کنیم که در آن خبری از معنویت نیست  و نباید دینمان را که کامل ترین نسخه انسانیت و معنویت است فدای تاریخمان کنیم

*و همین را بدانید که این پیدا شده ها وقتی دینمان را گرفتند تاریخمان را هم زیر سوال میبرند

و بیایید کمی تفکر کنیم

ای شیعیان امیرالمومنین اگر میخواهید خدمتی به آقا و مولایمان علی(ع) کرده باشید ، این مطالب مهم را انتشار دهید

YAHoO...
ما را در سایت YAHoO دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 14 تاريخ : دوشنبه 18 تير 1397 ساعت: 15:33